Logo

Politika Kvaliteta

Mistral Komerc DOO ima cilj da kao proizvodjač konzumnih jaja i hrane za životinje bude prepoznatljiv po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda. Ovu nameru ćemo ostvariti uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, sistema upravljanja bezbednošću proizvoda prema zahtevima Recommended International Code of Practice: General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003 i Halal standarda.

ISO Standard

Standard ISO 9001:2008 pripada familiji standarda iz serije ISO 9000 i najčešće je primenjivani standard. Fokusira se na menadžment procesa i organizacije. Standard sadrži 250 zahteva koje organizacija treba da ispuni, a od toga 136 zahteva su naglašeni sa rečju “mora”. Svi ovi indikatori svode se na ključne zahteve koje organizacija mora da ispuni:

  • da utvrdi potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana,
  • da uspostavi politiku, ciljeve i radno okruženje potrebno da motiviše organizaciju da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika,
  • da utvrdi, uspostavi i upravlja sistemom međusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika i ostvare ciljevi.

Svrha ovih standarda je da pomognu svim tipovima organizacija da uspostave i primenjuju efektivan sistem upravljanja kvalitetom.

HACCP Standard

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja sistem kontrole procesa u proizvodnji hrane, a odnosi se na otkrivanje opasnosti koje tom prilikom mogu da se pojave. Takodje, uspostavlja aktivnosti za sprečavanje pojave rizika od tih opasnosti. Strogom i doslednom primenom postupaka nadzora i kontrole svakog koraka svake operacije u procesu proizvodnje, šansa da se zdravstveni rizik pojavi svodi se na minimum.

Definisan u najkraćem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

HACCP sistem je naučni, racionalan i sitematičan pristup utvrđivanja, ocene i kontrole opasnosti – rizika u toku proizvodnje, prerade, obrade, pripreme i upotrebe hrane kako bi se obezbedilo da hrana bude zdravstveno bezbedna za konzumiranje.

Halal Standard

Halal standard proističe iz šerijatskog zakona. Reč halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Suprotno od halal hrane, tj. kada se radi o onoj nedopuštenoj hrani i nedopuštenom piću – naziva se haram. Halal se najčešće primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike. Pored proizvoda, po halalu se mogu sertifikovati i usluge. Najčešće se sertifikuju usluge ugostiteljskih objekata.

Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati sledeći sastojci: svinjsko meso, krv, životinje mesojedi, ptice grabljivice, aditivi i emulgatori (emulgator E 120) a životinje moraju biti zaklane po tačno utvrđenoj proceduri. Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.

Zahtevi za dobijanje halal sertifikata su visoko postavljeni, pa pored navednih zahteva, halal proizvodi imoraju biti zdravstveno bezbedni i da ne sadrže genetski modifikovane organizame. Dve trećine kupaca halal proizvoda u Evropi su nemuslimani, jer ih smatraju dodatno proverenim i kvalitetnim.